اخبار جدید اقتصادی

تاثیر حیاتی فرودگاه کیش در پشتیبانی از سکوهای نفتی