اخبار جدید اقتصادی

420 هزار میلیارد تومان درخواست سرمایه گذاری در مناطق آزاد به ثبت رسیده است