اخبار جدید گوناگون

حضور اَدل با پرچم فلسطین در کنسرتش