اخبار جدید بین الملل

کابل و مسکو روابط تجاری خود را افزایش دادند!