اخبار جدید اقتصادی

طالبان: دعا می‌کنیم باران ببارد تا حقابه ایران را بدهیم!