اخبار جدید گوناگون

با ورود ۱۲۰ بازرس آژانس انرژی اتمی به ایران موافقت شده است