اخبار جدید سیاسی

تا 6 ماه آینده خبری از طرح تشکیل وزارت بازرگانی نخواهد بود