اخبار جدید فناوری

اولین مزرعه عمودی مبتنی بر هوش مصنوعی جهان در چین رونمایی شد