اخبار جدید گوناگون

فاجعه رشد جمعیت ایران/ رشد جمعیت ایران از متوسط جهانی هم کمتر شده است