اخبار جدید ورزشی

خرید پرسپولیس برای جانشینی علی نعمتی کیست؟