اخبار جدید سیاسی

آمریکا و اعضای برجام علیه ایران بیانیه مشترک دادند