اخبار جدید پزشکی

مصرف سیر و پیاز برای این افراد ممنوع است