اخبار جدید گوناگون

در طرح ساماندهی کارکنان دولت، نیروهای قراردادی و شرکتی رسمی می‌شوند