اخبار جدید اقتصادی

مبلغ تسهیلات طرح نهضت ملی به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد