اخبار جدید سیاسی

آمریکا برای مذاکره با ایران آماده است