اخبار جدید فرهنگی

افتتاح سکوی ابری هوش مصنوعی دانشگاه زنجان توسط وزیر علوم