اخبار جدید سیاسی

رئیس جمهور آمریکا برای ایران پیام خصوصی فرستاده است