اخبار جدید اقتصادی

تعیین فاصله 7برابری حقوق کارمندان دولت/حداقل 10 و حداکثر آن 70 میلیون تومان