اخبار جدید سیاسی

چین نسبت به درگیری ایران و پاکستان واکنش نشان داد