اخبار جدید گوناگون

میزان پیمایش هر وسیله نقلیه مبنای تخصیص گازوئیل به آن قرار می‌گیرد