اخبار جدید فناوری

وزیر ارتباطات از دستیابی رکورد جدید در پرتاب ماهواره خبر داد