اخبار جدید اقتصادی

حقوق کارگران نباید از 15 میلیون تومان کمتر باشد!