اخبار جدید اقتصادی

برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری چه منابعی تعیین شده است؟