اخبار جدید بین الملل

چند موشک کروز از کره شمالی به سمت دریای زرد شلیک شد