اخبار جدید پزشکی

کاهش 36 درصدی مرگ افراد چاق با دوستی و روابط اجتماعی