اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دو استان که ارتفاع برف در آن ها به بیش از دو متر رسید