اخبار جدید پزشکی

تحولی در علم پزشکی، ساخت پوست مصنوعی با استفاده از چاپ سه بعدی