اخبار جدید گوناگون

حدود ۴ تا ۴.۵ میلیون نفر از ایرانیان خارج از کشور زندگی می‌کنند