اخبار جدید اقتصادی

جعفر قادری: شرط کاهش فشار بر اقشار ضعیف جامعه اجرای شیوه اخذ مالیات‌های مستقیم است