اخبار جدید سیاسی

بیش از 500 هزار بشکه نفت ایران از سوی آمریکا توقیف شد