اخبار جدید سیاسی

حکم شرعی شرکت در انتخابات از زبان حضرت آیت الله خامنه ای