اخبار جدید بین الملل

اروپا مبهوت افزایش تولید تسلیحاتی روسیه شد