اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پای قطع شده انسان که در مترو نیویورک کشف شد