اخبار جدید اقتصادی

۱۳.۶ میلیارد یورو ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه تخصیص داده شد