اخبار جدید اقتصادی

آیا خبر حذف یارانه نقدی صحت دارد؟