اخبار جدید گوناگون

زمین از وجود خلیفه خدا و حجت حق خالی نیست