اخبار جدید بین الملل

تمام نقل‌وانتقالات مالی و بانکی عربستان به فلسطین متوقف شد