اخبار جدید سیاسی

سه میلیارد یورو کمک نظامی پاریس به اوکراین