اخبار جدید فرهنگی

فیلم برداری سریال “ناریا” در ترکیه و دو کشور خارجی دیگر با حضور محمدرضا شریفی نیا