اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تصادف در محور استان زنجان که منجر به 9نفر مصدوم شد