اخبار جدید گوناگون

با ورود سامانه بارشی از جنوب غرب، کشور دوباره برفی و بارانی می‌شود