اخبار جدید اقتصادی

کسر از حقوق بازنشستگان بدون اجازه توسط سازمان تامین اجتماعی!