اخبار جدید اقتصادی

کف دستمزد ۲۰ میلیون تومانی قابل اجرا است؟ اعلام مبنای افزایش حقوق ۱۴۰۳ کارگران