اخبار جدید گوناگون

روز شنبه 26 اسفند ماه ۳ ایستگاه و ۲ورودی جدید در خط ۶ مترو تهران افتتاح می‌شود