اخبار جدید پزشکی

آیا افراد دیابتی میتوانند روزه بگیرند یا نه؟