اخبار جدید فناوری

ظرفیت شبکه زیرساخت مادرمخابراتی کشور افزایش 40 درصدی دارد