اخبار جدید فناوری

اقیانوسی در اعماق زمین کشف شده که سه برابر تمام اقیانوس‌های جهان آب دارد