اخبار جدید اقتصادی

حق‌الزحمه‌ دستیاران و کارورزان پزشکی افزایش میابد