اخبار جدید بین الملل

آمریکا به نیجر درباره روابط با ایران و روسیه هشدار داد