اخبار جدید بین الملل

درگیری میان افغانستان و پاکستان دوباره آغاز شده است